PT. Kimia Farma Tbk

...

Kimia Farma Apotek

...

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

...

PT. Kimia Farma Diagnostika

...

PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)

...

PT. Sinkona Indonesia Lestari

...

Kimia Farma Dawaa

...

PT Phapros, Tbk

...